Algemene voorwaarden

 

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Woonwin: hierna te noemen Woonwin.nl
2. Internetsite: de website van Woonwin welke via internet benaderbaar is op adres www.woonwin.nl
3. Bezoeker: de rechtspersoon die de website van Woonwin.nl bezoekt en de informatie van Woonwin.nl raadpleegt en/of opvraagt zonder zich te registreren.
4. Gebruiker: de rechtspersoon die zich op de website van Woonwin.nl registreert en al dan niet betaalde, zaken of diensten van Woonwin.nl afneemt of die op enige manier (woning)informatie verstrekt aan Woonwin.nl.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
6. Advertentie: het op of via de website van Woonwin.nl plaatsen of kenbaar maken van:
a. een woonwens: de omschreven vraag naar een te koop of te huur staand registergoed;
b. een voorgenomen verkoop of verhuur van registergoed;
c. een merk-, product- of bedrijfsnaam.
7. Registergoed: de onroerende zaak, die via Woonwin.nl wordt aangeboden.
8. Woonhuis: registergoed of onroerende zaak.
9. Verkoper: degene(n) in wiens/wier opdracht de verkoop wordt gehouden en die tot het verkopen van het registergoed krachtens enig recht bevoegd is/zijn.
10. Verhuurder: degene(n) in wiens/wier opdracht de verhuur wordt gehouden en die tot het verhuren van het registergoed krachtens enig recht bevoegd is/zijn.
11. Vraagprijs: de door de verkoper gewenste verkoopsom voor het registergoed. (Vermelde vraagprijzen op Woonwin.nl zijn Kosten Koper (k.k.) tenzij anders vermeld)
12. Huurprijs: de door de verhuurder gewenste huursom voor het registergoed. (Vermelde huurprijzen op Woonwin.nl zijn excl. gas, water, licht tenzij anders vermeld)

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Woonwin.nl en haar bezoekers en/of gebruikers, en op alle aanbiedingen die Woonwin.nl doet. Woonwin.nl kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van de wijzigingen geschiedt door publicatie op de website van Woonwin.nl en de wijzigingen treden in werking op het moment van bekendmaking of op een andere, latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Door gebruik te maken van www.woonwin.nl geeft de bezoeker en/of gebruiker aan in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.

3. Gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of gebruiker die van de website of diensten van Woonwin.nl gebruik maakt. De bezoeker en gebruiker dienen zich bij gebruik van de website van woonwin.nl te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
Alle informatie op Woonwin.nl, tenzij wettelijk anders is bepaald, is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet. Het is derhalve niet toegestaan om de informatie, diensten en/of producten, beschreven en/of aangeboden via de website van Woonwin.nl, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonwin.nl. Het is bezoeker of gebruiker ook niet toegestaan om Woonwin.nl of de inhoud daarvan te gebruiken voor: handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden.
Indien inbreuk wordt gemaakt op de rechten van intellectuele eigendom of op bovengenoemd toegestaan gebruik van Woonwin.nl, behoudt Woonwin.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
Het is niet toegestaan software of andere middelen te gebruiken die de website en/of het systeem van Woonwin.nl, op welke manier dan ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

4. Gebruikersregistratie

Om onze diensten te kunnen verlenen aan gebruikers heeft Woonwin.nl enkele gebruikersgegevens nodig, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig om de gebruiker te kunnen registreren en om, indien nodig, de gebruiker te kunnen bereiken. Door te registreren gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden. De door de gebruiker ingevulde gegevens kunnen in het account van gebruiker door de gebruiker worden aangepast.

5. Adverteren op Woonwin.nl

Woonwin.nl is een website waar gebruikers woonwensen, huur en/of koop of woningen te koop en/of te huur kunnen plaatsen. Tevens biedt Woonwin.nl informatie over wonen, financiële diensten als hypotheken, verzekeringen en dergelijke alsmede informatie over interieur, inrichting en verwante diensten. Deze diensten worden zowel aan particulieren als aan professionele bedrijven of partijen aangeboden.
Gebruikers kunnen na registratie hun woonwens(en) en/of woningen te koop en/of te huur adverteren. De daarvoor benodigde gegevens en informatie worden door de gebruiker verstrekt en/of ingevoerd in het account van de betreffende gebruiker op de website van Woonwin.nl. Gebruikers die hun woning(en) te koop aanbieden kunnen tegen betaling contact opnemen met gebruikers met een woonwens die overeenstemt met de te koop aangeboden woning. Het is daarbij uitdrukkelijk niet toegestaan te spammen. Gebruikers die een huur woonwens hebben kunnen tegen betaling contact opnemen met de gebruiker die een woning/kamer te huur aanbiedt.
Bedrijven en andere professionele partijen kunnen adverteren met een merknaam, product en of dienst, op de daarvoor bestemde pagina middels banners en/of tekstlinks. Indien je met je bedrijf of dienst ook wilt adverteren op Woonwin.nl verzoeken wij je met ons contact op te nemen voor nadere informatie en tarieven.
Ook indien gebruik gemaakt wordt van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een normale handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan.
Aanbiedingen van Woonwin.nl zijn vrijblijvend en Woonwin.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen, registraties of opdrachten niet te accepteren.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

6. Adverteren met een woonwens of woning

Indien een gebruiker adverteert met een woning of woonruimte op Woonwin.nl geeft gebruiker impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning of woonruimte te mogen verkopen of te verhuren. Wanneer een bezoeker en/of gebruiker reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn om als koper of huurder op te treden. Indien een gebruiker informatie en/of gegevens plaatst op de website van Woonwin.nl garandeert gebruiker dat deze informatie:
- geen inbreuk maakt op de rechten van derden;
- juist, betrouwbaar, nauwkeurig, volledig en/of niet misleidend zal zijn;
- geen virussen of andere (computer)programmatuur zal bevatten.
 
Het is niet toegestaan om hyperlinks, adresgegevens, e-mailadressen of telefoonnummers op te nemen in uw woonwens of woning advertentie, dit in eerste instantie om uw privacy, en die van anderen, op internet zoveel mogelijk te waarborgen. Advertenties die deze gegevens wel bevatten kunnen worden verwijderd.
Indien door gebruiker of klant een advertentie of registratie van een woning of woonwens wordt geplaatst op de website van Woonwin.nl, geeft de gebruiker of klant impliciet aan Woonwin.nl voor altijd toestemming en licentie om de door gebruiker of klant geplaatste foto('s), afbeeldingen of gedeelte daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website van Woonwin.nl of via derden.
 
De gebruiker of klant die een woningadvertentie of woonwens met foto('s) plaatst op de website van Woonwin.nl, verklaart daarbij uitdrukkelijk dat hij de foto('s) zelf heeft gemaakt, of in zijn opdracht heeft laten maken, en dat de foto('s) een getrouwe weergave van de werkelijkheid is/zijn. De foto's mogen niet zijn gemanipuleerd en/of geen trucage bevatten. De klant of gebruiker garandeert tevens dat hij door of bij het maken van de foto('s) geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gemaakt op de rechten van derden en dat hij dat evenmin doet bij levering van de foto('s) aan Woonwin.nl. Klant of gebruiker verklaart daarbij tevens dat, door de foto('s) te leveren aan Woonwin.nl, het Woonwin.nl vrijstaat deze foto('s) te publiceren en/of ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij de rechten van derden te schenden. De klant of gebruiker vrijwaart Woonwin.nl voor alle aanspraken i.v.m. levering en publicatie van de foto('s).

7. Tarieven

Alle tarieven en bedragen die Woonwin.nl hanteert voor diensten geleverd aan gebruikers (zoals contactregistratie) zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.
Diensten en abonnementen die door Woonwin.nl aan bedrijven en andere professionele instellingen worden berekend zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
Alle bedragen zijn in Euro's.
Tussentijds kan Woonwin.nl de registratie- en andere tarieven aanpassen aan de inflatie en/of vanwege andere prijswijzigingen.

8. Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woonwin mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Woonwin mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woonwin mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien Woonwin de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien Woonwin de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

9. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Woonwin hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

10. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Woonwin.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Woonwin. Dit hoeft niet als Woonwin heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Woonwin verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Woonwin niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Woonwin aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Woonwin een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Woonwin is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. Woonwin de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Woonwin heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

11. Verplichtingen van Woonwin bij herroeping

1. Als Woonwin de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Woonwin vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Woonwin in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Woonwin aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Woonwin gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Woonwin de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

12. Uitsluiting herroepingsrecht

Woonwin kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Woonwin dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Woonwin geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Woonwin worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Woonwin de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

13. Aansprakelijkheid

Woonwin.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Woonwin.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Woonwin.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers/huurders en verkopers/verhuurders en op geen enkele wijze betrokken bij de, tussen kopers/huurders en verkopers/verhuurders gesloten overeenkomst(en).

14. Disclaimer

Woonwin.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die klant of gebruiker kan lijden. Woowin.nl geeft geen garantie voor schade die voorkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Woonwin.nl en haar personeel.

15. Gebruikersgegevens

Woonwin.nl houdt zich het recht voor de informatie van Woonwin.nl in de toekomst mogelijk ook via andere, vooraf zorgvuldig geselecteerde, businesspartners of internet portalen toegankelijk te maken. De gebruiker geeft Woonwin.nl uitdrukkelijk toestemming om de gegevens van de door gebruiker en/of aanbieder te koop of te huur aangeboden woning en/of woonruimte ook op of via deze businesspartners of internet portalen kenbaar te maken. Deze andere internet portalen worden gebruikt om met name de door gebruiker aangeboden woning of woonruimte verder te promoten.

16. Eigendom

Op alle vrij beschikbare informatie, teksten, (grafische) beelden en programmatuur op de website van Woonwin.nl berust copyright en deze is eigendom van Woonwin.nl. Zonder toestemming van Woonwin.nl mag deze informatie niet gekopieerd en/of gepubliceerd worden. Alle intelectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Woonwin.nl.

17. Klachten

Indien u een klacht heeft kunt u deze, bij voorkeur per email, direct doch uiterlijk binnen een week kenbaar maken via dit e-mailadres. Woonwin.nl zal trachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een week te reageren.

18. Geschillen

Op deze voorwaarden, alsmede op iedere met Woonwin.nl gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil met Woonwin.nl, is het nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen tussen Woonwin.nl en een bezoeker of gebruiker zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.

19. Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die er onder meer voor zorgen dat informatie over het bezoek aan een website op je eigen computer bewaard blijft, zoals bijvoorbeeld inloggegevens en andere (persoonlijke) voorkeuren voor een website. Websites zijn daardoor makkelijker te gebruiken. Bij websites waar je moet inloggen bijvoorbeeld worden cookies toegepast om gebruikers te onderscheiden. Je kunt cookies die zijn opgeslagen op je computer eenvoudig en op elk moment verwijderen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de daarvoor bestemde opdracht in je browser. Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan niet je e-mailadres of telefoonnummer op en er wordt ook geen tot een persoon herleidbaar profiel opgeslagen.

 Je kunt de cookies die website-eigenaren of adverteerders gebruiken om inzicht te krijgen in je interesses, aan- of uitzetten op www.youronlinechoices.com/nl en vervolgens bij 'Jouw instellingen'. Ook via je browserinstellingen kun je de cookies die jouw voorkeuren bijhouden aan- of uitzetten.

Algemene Voorwaarden Herroeping